Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:26

New American Standard Version
Matthew 16:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?
NA26 – τί γὰρ ὠφεληθήσεται (5701) ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ (5661) τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; (5686) τί δώσει (5692) ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
WH – τι γαρ ωφεληθησεται (5701) ανθρωπος εαν τον κοσμον ολον κερδηση (5661) την δε ψυχην αυτου ζημιωθη (5686) η τι δωσει (5692) ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܗܰܢܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܩܢܶܐ ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܬ݁ܰܚܠܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile