Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 16:12

New American Standard Version
Matthew 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then they understood that He did not say to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.
NA26 – τότε συνῆκαν (5656) ὅτι οὐκ εἶπεν (5627) προσέχειν (5721) ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.
WH – τοτε συνηκαν (5656) οτι ουκ ειπεν (5627) προσεχειν (5721) απο της ζυμης [ [των αρτων] | των αρτων ] αλλα απο της διδαχης των φαρισαιων και σαδδουκαιων
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܕ݂ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile