Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 15:24

New American Standard Bible
Matthew 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He answered and said, ""I was sent only to the lost sheep of the house of Israel."
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν, (5627) Οὐκ ἀπεστάλην (5648) εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα (5756) οἴκου Ἰσραήλ.
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) ουκ απεσταλην (5648) ει μη εις τα προβατα τα απολωλοτα (5756) οικου ισραηλ
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile