Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:31

New American Standard Version
Matthew 14:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and *said to him, ""You of little faith, why did you doubt?"
NA26 – εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας (5660) τὴν χεῖρα ἐπελάβετο (5633) αὐτοῦ καὶ λέγει (5719) αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; (5656)
WH – ευθεως δε ο ιησους εκτεινας (5660) την χειρα επελαβετο (5633) αυτου και λεγει (5719) αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας (5656)
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܦ݁ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܥܽܘܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile