Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:55

New American Standard Version
Matthew 13:55
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Is not this the carpenter's son? Is not His mother called Mary, and His brothers, James and Joseph and Simon and Judas?
NA26 – οὐχ οὗτός ἐστιν (5748) τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται (5743) Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;
WH – ουχ ουτος εστιν (5719) ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται (5743) μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ιακωβος και ιωσηφ και σιμων και ιουδας
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܳܘܣܺܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile