Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:42,50

New American Standard Version
Matthew 13:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will throw them into the furnace of fire; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
NA26 – καὶ βαλοῦσιν (5692) αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – και βαλουσιν (5692) αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 13:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and will throw them into the furnace of fire; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
NA26 – καὶ βαλοῦσιν (5692) αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – και βαλουσιν (5692) αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile