Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 13:36

New American Standard Version
Matthew 13:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He left the crowds and went into the house. And His disciples came to Him and said, ""Explain to us the parable of the tares of the field."
NA26 – Τότε ἀφεὶς (5631) τοὺς ὄχλους ἦλθεν (5627) εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθον (5656) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Διασάφησον (5657) ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ.
WH – τοτε αφεις (5631) τους οχλους ηλθεν (5627) εις την οικιαν και [ | ] αυτω οι μαθηται αυτου λεγοντες (5723) διασαφησον (5657) ημιν την παραβολην των ζιζανιων του αγρου
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܒ݂ܰܩ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܰܫܶܩ ܠܰܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܘܕ݂ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile