Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 11:16

New American Standard Version
Matthew 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the market places, who call out to the other {children,}
NA26 – Τίνι δὲ ὁμοιώσω (5692) τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν (5748) παιδίοις καθημένοις (5740) ἐν ταῖς ἀγοραῖς προσφωνοῦντα (5723) τοῖς ἑτέροις
WH – τινι δε ομοιωσω (5692) την γενεαν ταυτην ομοια εστιν (5719) παιδιοις καθημενοις (5740) εν ταις αγοραις α προσφωνουντα (5723) τοις ετεροις
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܕ݁ܰܡܺܝܗ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile