Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 7:36

New American Standard Version
Mark 7:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He gave them orders not to tell anyone; but the more He ordered them, the more widely they continued to proclaim it.
NA26 – καὶ διεστείλατο (5668) αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν· (5725) ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, (5710) αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. (5707)
WH – και διεστειλατο (5668) αυτοις ινα μηδενι λεγωσιν (5725) οσον δε αυτοις διεστελλετο (5710) αυτοι μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον (5707)
PES – ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܡܙܰܗܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile