Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 6:33

New American Standard Version
Mark 6:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {The people} saw them going, and many recognized {them} and ran there together on foot from all the cities, and got there ahead of them.
NA26 – καὶ εἶδον (5627) αὐτοὺς ὑπάγοντας (5723) καὶ ἐπέγνωσαν (5627) πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον (5627) ἐκεῖ καὶ προῆλθον (5627) αὐτούς.
WH – και [ | ] αυτους υπαγοντας (5723) και [ εγνωσαν (5627) | επεγνωσαν (5627) ] πολλοι και πεζη απο πασων των πολεων συνεδραμον (5627) εκει και προηλθον (5627) αυτους
PES – ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒ݂ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܪܗܶܛܘ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile