Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 5:5

New American Standard Bible
Mark 5:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains, and gashing himself with stones.
NA26 – καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν (5713) κράζων (5723) καὶ κατακόπτων (5723) ἑαυτὸν λίθοις.
WH – και δια παντος νυκτος και ημερας εν τοις μνημασιν και εν τοις ορεσιν ην (5707) κραζων (5723) και κατακοπτων (5723) εαυτον λιθοις
PES – ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܒ݂ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܩܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile