Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:39

New American Standard Version
Mark 4:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He got up and rebuked the wind and said to the sea, ""Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm.
NA26 – καὶ διεγερθεὶς (5685) ἐπετίμησεν (5656) τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν (5627) τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, (5720) πεφίμωσο. (5770) καὶ ἐκόπασεν (5656) ἄνεμος, καὶ ἐγένετο (5633) γαλήνη μεγάλη.
WH – και διεγερθεις (5685) επετιμησεν (5656) τω ανεμω και ειπεν (5627) τη θαλασση σιωπα (5720) πεφιμωσο (5770) και εκοπασεν (5656) ο ανεμος και εγενετο (5633) γαληνη μεγαλη
PES – ܘܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܰܡܳܐ ܫܠܺܝ ܙܓ݂ܺܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile