Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:28

New American Standard Version
Mark 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The soil produces crops by itself; first the blade, then the head, then the mature grain in the head.
NA26 – αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ, (5719) πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
WH – αυτοματη η γη καρποφορει (5719) πρωτον χορτον [ ειτεν σταχυν ειτεν πληρη | ειτα σταχυν ειτα <πληρης> ] σιτον εν τω σταχυι
PES – ܐܰܪܥܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦ݂ܺܐܪܳܐ ܘܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܗܳܘܶܐ ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܫܶܒ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile