Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 4:19

New American Standard Version
Mark 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful.
NA26 – καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος καὶ ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι (5740) συμπνίγουσιν (5719) τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται. (5736)
WH – και αι μεριμναι του αιωνος και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι εισπορευομεναι (5740) συμπνιγουσιν (5719) τον λογον και ακαρπος γινεται (5736)
PES – ܘܪܶܢܝܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܕ݁ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܥܳܐܠܳܢ ܚܳܢܩܳܢ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile