Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:5

New American Standard Version
Mark 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem; and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins.
NA26 – καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο (5712) ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
WH – και εξεπορευετο (5711) προς αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται παντες και εβαπτιζοντο (5712) υπ αυτου εν τω ιορδανη ποταμω εξομολογουμενοι (5734) τας αμαρτιας αυτων
PES – ܘܢܳܦ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܳܘܪ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile