Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 1:40

New American Standard Version
Mark 1:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a leper *came to Jesus, beseeching Him and falling on his knees before Him, and saying, ""If You are willing, You can make me clean."
NA26 – Καὶ ἔρχεται (5736) πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν (5723) αὐτὸν καὶ γονυπετῶν (5723) καὶ λέγων (5723) αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς (5725) δύνασαί (5736) με καθαρίσαι. (5658)
WH – και ερχεται (5736) προς αυτον λεπρος παρακαλων (5723) αυτον [και γονυπετων] (5723) [ | και ] λεγων (5723) αυτω οτι εαν θελης (5725) δυνασαι (5736) με καθαρισαι (5658)
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile