Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:43

New American Standard Version
Mark 14:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately while He was still speaking, Judas, one of the twelve, *came up accompanied by a crowd with swords and clubs, {who were} from the chief priests and the scribes and the elders.
NA26 – Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) παραγίνεται (5736) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων.
WH – και ευθυς ετι αυτου λαλουντος (5723) παραγινεται (5736) [ [ο] | ] ιουδας εις των δωδεκα και μετ αυτου οχλος μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των γραμματεων και των πρεσβυτερων
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܥܰܡ ܣܰܦ݂ܣܺܪܶܐ ܘܚܽܘܛܪܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile