Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:4

New American Standard Version
Mark 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some were indignantly {remarking} to one another, ""Why has this perfume been wasted?
NA26 – ἦσαν (5713) δέ τινες ἀγανακτοῦντες (5723) πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; (5754)
WH – ησαν (5707) δε τινες αγανακτουντες (5723) προς εαυτους εις τι η απωλεια αυτη του μυρου γεγονεν (5754)
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܶܐܫ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܰܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܶܣܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile