Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:16

New American Standard Bible
Mark 14:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples went out and came to the city, and found {it} just as He had told them; and they prepared the Passover.
NA26 – καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον (5627) εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον (5627) καθὼς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – και εξηλθον (5627) οι μαθηται και ηλθον (5627) εις την πολιν και ευρον (5627) καθως ειπεν (5627) αυτοις και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile