Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 13:19

New American Standard Version
Mark 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For those days will be a {time of} tribulation such as has not occurred since the beginning of the creation which God created until now, and never will.
NA26 – ἔσονται (5704) γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν (5754) τοιαύτη ἀπ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν (5656) θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. (5638)
WH – εσονται (5695) γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψις οια ου γεγονεν (5754) τοιαυτη απ αρχης κτισεως ην εκτισεν (5656) ο θεος εως του νυν και ου μη γενηται (5638)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile