Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:38

New American Standard Version
Mark 12:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In His teaching He was saying: ""Beware of the scribes who like to walk around in long robes, and {like} respectful greetings in the market places,
NA26 – Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν, (5707) Βλέπετε (5720) ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων (5723) ἐν στολαῖς περιπατεῖν (5721) καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς
WH – και εν τη διδαχη αυτου ελεγεν (5707) βλεπετε (5720) απο των γραμματεων των θελοντων (5723) εν στολαις περιπατειν (5721) και ασπασμους εν ταις αγοραις
PES – ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܛܠܶܐ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile