Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 12:25

New American Standard Version
Mark 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven.
NA26 – ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, (5632) οὔτε γαμοῦσιν (5719) οὔτε γαμίζονται, (5743) ἀλλ εἰσὶν (5748) ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
WH – οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν (5632) ουτε γαμουσιν (5719) ουτε γαμιζονται (5743) αλλ εισιν (5719) ως αγγελοι εν τοις ουρανοις
PES – ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile