Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:11

New American Standard Bible
Mark 10:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He *said to them, ""Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her;
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ (5661) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ (5661) ἄλλην μοιχᾶται (5736) ἐπ αὐτήν,
WH – και λεγει (5719) αυτοις ος αν απολυση (5661) την γυναικα αυτου και γαμηση (5661) αλλην μοιχαται (5736) επ αυτην
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܶܣܰܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile