Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:39

New American Standard Version
Luke 9:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and a spirit seizes him, and he suddenly screams, and it throws him into a convulsion with foaming {at the mouth;} and only with difficulty does it leave him, mauling him {as it leaves.}
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) πνεῦμα λαμβάνει (5719) αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, (5719) καὶ σπαράσσει (5719) αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ καὶ μόγις ἀποχωρεῖ (5719) ἀπ αὐτοῦ συντρῖβον (5723) αὐτόν·
WH – και ιδου (5640) πνευμα λαμβανει (5719) αυτον και εξαιφνης κραζει (5719) και σπαρασσει (5719) αυτον μετα αφρου και [ μολις | μογις ] αποχωρει (5719) απ αυτου συντριβον (5723) αυτον
PES – ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܳܕ݂ܝܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘܗ݈ܝ ܘܡܰܪܥܶܬ݂ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܦ݁ܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܳܐ ܕ݁ܰܫܚܰܩܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile