Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:54

New American Standard Version
Luke 8:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He, however, took her by the hand and called, saying, ""Child, arise!"
NA26 – αὐτὸς δὲ κρατήσας (5660) τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν (5656) λέγων, (5723) παῖς, ἔγειρε. (5720)
WH – αυτος δε κρατησας (5660) της χειρος αυτης εφωνησεν (5656) λεγων (5723) η παις εγειρε (5720)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ ܘܰܐܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܰܩܪܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile