Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 8:39

New American Standard Version
Luke 8:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Return to your house and describe what great things God has done for you." So he went away, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him.
NA26 – Ὑπόστρεφε (5720) εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ (5737) ὅσα σοι ἐποίησεν (5656) θεός. καὶ ἀπῆλθεν (5627) καθ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων (5723) ὅσα ἐποίησεν (5656) αὐτῷ Ἰησοῦς.
WH – υποστρεφε (5720) εις τον οικον σου και διηγου (5737) οσα σοι εποιησεν (5656) ο θεος και απηλθεν (5627) καθ ολην την πολιν κηρυσσων (5723) οσα εποιησεν (5656) αυτω ο ιησους
PES – ܗܦ݂ܽܘܟ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile