Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:22

New American Standard Version
Luke 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He answered and said to them, ""Go and report to John what you have seen and heard: {the} , {the} lame walk, {the} lepers are cleansed, and {the} deaf hear, {the} dead are raised up, {the} .
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Πορευθέντες (5679) ἀπαγγείλατε (5657) Ἰωάννῃ εἴδετε (5627) καὶ ἠκούσατε· (5656) τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, (5719) χωλοὶ περιπατοῦσιν, (5719) λεπροὶ καθαρίζονται (5743) καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, (5719) νεκροὶ ἐγείρονται, (5743) πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· (5743)
WH – και αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) αυτοις πορευθεντες (5679) απαγγειλατε (5657) ιωαννη α ειδετε (5627) και ηκουσατε (5656) τυφλοι αναβλεπουσιν (5719) χωλοι περιπατουσιν (5719) λεπροι καθαριζονται (5743) και κωφοι ακουουσιν (5719) νεκροι εγειρονται (5743) πτωχοι ευαγγελιζονται (5743)
PES – ܘܰܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile