Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:35

New American Standard Version
Luke 6:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil {men.}
NA26 – πλὴν ἀγαπᾶτε (5720) τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε (5720) καὶ δανίζετε (5720) μηδὲν ἀπελπίζοντες· (5723) καὶ ἔσται (5704) μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε (5704) υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν (5748) ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.
WH – πλην αγαπατε (5720) τους εχθρους υμων και αγαθοποιειτε (5720) και δανιζετε (5720) μηδεν απελπιζοντες (5723) και εσται (5695) ο μισθος υμων πολυς και εσεσθε (5695) υιοι υψιστου οτι αυτος χρηστος εστιν (5719) επι τους αχαριστους και πονηρους
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܐܛܶܐܒ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܘܙܶܦ݂ܘ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܣܩܽܘܢ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܘܢܶܗܘܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ݈ܽܘ ܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟ݁ܳܦ݂ܽܘܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile