Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 6:29

New American Standard Bible
Luke 6:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whoever hits you on the cheek, offer him the other also; and whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either.
NA26 – τῷ τύπτοντί (5723) σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα πάρεχε (5720) καὶ τὴν ἄλλην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός (5723) σου τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. (5661)
WH – τω τυπτοντι (5723) σε επι την σιαγονα παρεχε (5720) και την αλλην και απο του αιροντος (5723) σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσης (5661)
PES – ܘܠܰܕ݂ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܩܰܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܶܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile