Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 5:14

New American Standard Version
Luke 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He ordered him to tell no one, ""But go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, just as Moses commanded, as a testimony to them."
NA26 – καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν (5656) αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν, (5629) ἀλλὰ ἀπελθὼν (5631) δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε (5628) περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
WH – και αυτος παρηγγειλεν (5656) αυτω μηδενι ειπειν (5629) αλλα απελθων (5631) δειξον (5657) σεαυτον τω ιερει και προσενεγκε (5628) περι του καθαρισμου σου καθως προσεταξεν (5656) μωυσης εις μαρτυριον αυτοις
PES – ܘܦ݂ܰܩܕ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile