Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 2:19

New American Standard Version
Luke 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Mary treasured all these things, pondering them in her heart.
NA26 – δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει (5707) τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα (5723) ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
WH – η δε [ μαρια | μαριαμ ] παντα συνετηρει (5707) τα ρηματα ταυτα συμβαλλουσα (5723) εν τη καρδια αυτης
PES – ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܛܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܦ݂ܰܚܡܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile