Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 24:10

New American Standard Version
Luke 24:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now they were Mary Magdalene and Joanna and Mary the {mother} of James; also the other women with them were telling these things to the apostles.
NA26 – ἦσαν (5713) δὲ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου· καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς ἔλεγον (5707) πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα.
WH – ησαν (5707) δε η μαγδαληνη μαρια και ιωαννα και μαρια η ιακωβου και αι λοιπαι συν αυταις ελεγον (5707) προς τους αποστολους ταυτα
PES – ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܰܝ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile