Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:52

New American Standard Version
Luke 22:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Jesus said to the chief priests and officers of the temple and elders who had come against Him, ""Have you come out with swords and clubs as you would against a robber?
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους (5637) ἐπ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων;
WH – ειπεν (5627) δε ιησους προς τους παραγενομενους (5637) επ αυτον αρχιερεις και στρατηγους του ιερου και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξηλθατε (5627) μετα μαχαιρων και ξυλων
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܪܰܒ݁ܰܝ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܠܶܣܛܳܝܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒ݁ܣܰܝܦ݂ܶܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܛܪܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile