Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:7

New American Standard Version
Luke 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they saw it, they all {began} to grumble, saying, ""He has gone to be the guest of a man who is a sinner."
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) πάντες διεγόγγυζον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν (5627) καταλῦσαι. (5658)
WH – και ιδοντες (5631) παντες διεγογγυζον (5707) λεγοντες (5723) οτι παρα αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν (5627) καταλυσαι (5658)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile