Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:3

New American Standard Version
Luke 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""There was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, 'Give me legal protection from my opponent.'
NA26 – χήρα δὲ ἦν (5713) ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτὸν λέγουσα, (5723) Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
WH – χηρα δε ην (5707) εν τη πολει εκεινη και ηρχετο (5711) προς αυτον λεγουσα (5723) εκδικησον (5657) με απο του αντιδικου μου
PES – ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܒ݂ܰܥܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile