Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:22

New American Standard Version
Luke 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus heard {this,} He said to him, ""One thing you still lack; sell all that you possess and distribute it to the poor, and you shall have treasure in heaven; and come, follow Me."
NA26 – ἀκούσας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις (5719) πώλησον (5657) καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις (5719) θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο (5773) ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – ακουσας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτω ετι εν σοι λειπει (5719) παντα οσα εχεις (5719) πωλησον (5657) και διαδος (5628) πτωχοις και εξεις (5692) θησαυρον εν [τοις] ουρανοις και δευρο (5720) ακολουθει (5720) μοι
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile