Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:24

New American Standard Version
Luke 16:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he cried out and said, 'Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame.'
NA26 – καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, (5627) Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν (5657) με καὶ πέμψον (5657) Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.
WH – και αυτος φωνησας (5660) ειπεν (5627) πατερ αβρααμ ελεησον (5657) με και πεμψον (5657) λαζαρον ινα βαψη (5661) το ακρον του δακτυλου αυτου υδατος και καταψυξη (5661) την γλωσσαν μου οτι οδυνωμαι (5743) εν τη φλογι ταυτη
PES – ܘܰܩܪܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܥ ܪܺܝܫ ܨܶܒ݂ܥܶܗ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܘܰܢܪܰܛܶܒ݂ ܠܺܝ ܠܶܫܳܢܝ ܕ݁ܗܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile