Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:2-4

New American Standard Version
Luke 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'
NA26 – καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω (5719) περὶ σοῦ; ἀπόδος (5628) τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ (5736) ἔτι οἰκονομεῖν.
WH – και φωνησας (5660) αυτον ειπεν (5627) αυτω τι τουτο ακουω (5719) περι σου αποδος (5628) τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη (5736) ετι οικονομειν (5721)
PES – ܘܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The manager said to himself, 'What shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig; I am ashamed to beg.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, (5661) ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.
WH – ειπεν (5627) δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω (5661) οτι ο κυριος μου αφαιρειται (5731) την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν (5721) ουκ ισχυω (5719) επαιτειν (5721) αισχυνομαι (5731)
PES – ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܪܝ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܦ݁ܽܘܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܡܶܚܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I know what I shall do, so that when I am removed from the management people will welcome me into their homes.'
NA26 – ἔγνων (5627) τί ποιήσω, (5661) ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί (5741) με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
WH – εγνων (5627) τι ποιησω (5661) ινα οταν μετασταθω (5686) εκ της οικονομιας δεξωνται (5667) με εις τους οικους [ εαυτων | αυτων ]
PES – ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile