Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:13

New American Standard Version
Luke 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country, and there he squandered his estate with loose living.
NA26 – καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν (5631) πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν (5656) εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν (5656) τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν (5723) ἀσώτως.
WH – και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων (5631) παντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν (5656) εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν (5656) την ουσιαν αυτου ζων (5723) ασωτως
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟ݁ܰܢܶܫ ܗܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܛܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܦ݁ܰܪܳܚܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile