Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:28

New American Standard Version
Luke 14:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it?
NA26 – τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων (5723) πύργον οἰκοδομῆσαι (5658) οὐχὶ πρῶτον καθίσας (5660) ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει (5719) εἰς ἀπαρτισμόν;
WH – τις γαρ εξ υμων θελων (5723) πυργον οικοδομησαι (5658) ουχι πρωτον καθισας (5660) ψηφιζει (5719) την δαπανην ει εχει (5719) εις απαρτισμον
PES – ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܒ݂ܢܶܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܢܶܦ݂ܩܳܬ݂ܶܗ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile