Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:11

New American Standard Bible
Luke 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""When they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not worry about how or what you are to speak in your defense, or what you are to say;
NA26 – ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε (5661) πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε· (5632)
WH – οταν δε εισφερωσιν (5725) υμας επι τας συναγωγας και τας αρχας και τας εξουσιας μη μεριμνησητε (5661) πως [ [η τι] | η τι ] απολογησησθε (5667) η τι ειπητε (5632)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܺܫܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܩܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile