Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:27

New American Standard Bible
Luke 11:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While Jesus was saying these things, one of the women in the crowd raised her voice and said to Him, ""Blessed is the womb that bore You and the breasts at which You nursed."
NA26 – Ἐγένετο (5633) δὲ ἐν τῷ λέγειν (5721) αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν (5627) αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.
WH – εγενετο (5633) δε εν τω λεγειν (5721) αυτον ταυτα επαρασα (5660) τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν (5627) αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα (5660) σε και μαστοι ους εθηλασας (5656)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܪܺܝܡܰܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܩܳܠܳܗ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܛܽܘܒ݂ܶܝܗ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܰܛܥܶܢܬ݂ܳܟ݂ ܘܠܰܬ݁ܕ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܝܢܩܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile