Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:6

New American Standard Bible
John 8:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They were saying this, testing Him, so that they might have grounds for accusing Him. But Jesus stooped down and with His finger wrote on the ground.
NA26 – τοῦτο δὲ ἔλεγον (5707) πειράζοντες (5723) αὐτόν, ἵνα ἔχωσιν (5725) κατηγορεῖν (5721) αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας (5660) τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν (5707) εἰς τὴν γῆν.
WH – [ [τουτο | τουτο ] δε ελεγον (5707) πειραζοντες (5723) αυτον ινα εχωσιν (5725) κατηγορειν (5721) [ αυτου] | αυτου ] ο δε ιησους κατω κυψας (5660) τω δακτυλω κατεγραφεν (5707) εις την γην
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܛܪܓ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܶܬ݂ܓ݁ܗܶܢ ܡܰܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile