Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:6,8

New American Standard Bible
John 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus *said to them, ""My time is not yet here, but your time is always opportune.
NA26 – λέγει (5719) οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καιρὸς ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, (5748) δὲ καιρὸς ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν (5748) ἕτοιμος.
WH – λεγει (5719) ουν αυτοις ο ιησους ο καιρος ο εμος ουπω παρεστιν (5719) ο δε καιρος ο υμετερος παντοτε εστιν (5719) ετοιμος
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܰܒ݂ܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܛܳܐ ܙܰܒ݂ܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
John 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Go up to the feast yourselves; I do not go up to this feast because My time has not yet fully come."
NA26 – ὑμεῖς ἀνάβητε (5628) εἰς τὴν ἑορτήν· ἐγὼ οὐκ ἀναβαίνω (5719) εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ἐμὸς καιρὸς οὔπω πεπλήρωται. (5769)
WH – υμεις αναβητε (5628) εις την εορτην εγω [ ουπω | ουκ ] αναβαινω (5719) εις την εορτην ταυτην οτι ο εμος καιρος ουπω πεπληρωται (5769)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܣܰܩܘ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܠܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile