Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:22

New American Standard Version
John 7:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For this reason Moses has given you circumcision (not because it is from Moses, but from the fathers), and on {the} Sabbath you circumcise a man.
NA26 – (5748) ἀλλ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε (5719) ἄνθρωπον.
WH – δια τουτο μωυσης δεδωκεν (5758) υμιν την περιτομην ουχ οτι εκ του μωυσεως εστιν (5719) αλλ εκ των πατερων και [ [εν] | εν ] σαββατω περιτεμνετε (5719) ανθρωπον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ݈ܝ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܰܒ݂ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile