Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:34

New American Standard Version
John 3:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For He whom God has sent speaks the words of God; for He gives the Spirit without measure.
NA26 – ὃν γὰρ ἀπέστειλεν (5656) θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, (5719) οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν (5719) τὸ πνεῦμα.
WH – ον γαρ απεστειλεν (5656) ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει (5719) ου γαρ εκ μετρου διδωσιν (5719) το πνευμα
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܡܶܠܶܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܰܝܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile