Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:26

New American Standard Version
John 3:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they came to John and said to him, ""Rabbi, He who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, He is baptizing and all are coming to Him."
NA26 – καὶ ἦλθον (5627) πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν (5713) μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, σὺ μεμαρτύρηκας, (5758) ἴδε (5657) οὗτος βαπτίζει (5719) καὶ πάντες ἔρχονται (5736) πρὸς αὐτόν.
WH – και [ | ] προς τον ιωαννην και ειπαν (5627) αυτω ραββι ος ην (5707) μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας (5758) ιδε (5628) ουτος βαπτιζει (5719) και παντες ερχονται (5736) προς αυτον
PES – ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܢ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡܳܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܣܗܶܕ݂ܬ݁ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile