Lectionary Calendar
Thursday, February 22nd, 2024
the First Week of Lent
There are 38 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 21:16

New American Standard Bible
John 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He *said to him again a second time, ""Simon, {son} of John, do you love Me?" He *said to Him, ""Yes, Lord; You know that I love You." He *said to him, ""Shepherd My sheep."
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίμων Ἰωάννου, ἀγαπᾷς (5719) με; λέγει (5719) (5719) αὐτῷ, Ναί, κύριε, σὺ οἶδας (5758) ὅτι φιλῶ (5719) σε. λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε (5720) τὰ πρόβατά μου.
WH – λεγει (5719) αυτω παλιν δευτερον σιμων ιωαννου αγαπας (5719) με λεγει (5719) αυτω ναι κυριε συ οιδας (5758) οτι φιλω (5719) σε λεγει (5719) αυτω ποιμαινε (5720) τα [ προβατια | προβατα ] μου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܰܪ‌ܝܳܘܢܰܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܪܥܺܝ ܠܺܝ ܥܶܪܒ݁ܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile