Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 18:13

New American Standard Version
John 18:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and led Him to Annas first; for he was father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year.
NA26 – καὶ ἤγαγον (5627) πρὸς Ἅνναν πρῶτον· ἦν (5713) γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν (5713) ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου·
WH – και ηγαγον (5627) προς ανναν πρωτον ην (5707) γαρ πενθερος του καιαφα ος ην (5707) αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου
PES – ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ݈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܢܳܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܡܽܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܫܰܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile