Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 16:21

New American Standard Version
John 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whenever a woman is in labor she has pain, because her hour has come; but when she gives birth to the child, she no longer remembers the anguish because of the joy that a child has been born into the world.
NA26 – γυνὴ ὅταν τίκτῃ (5725) λύπην ἔχει, (5719) ὅτι ἦλθεν (5627) ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ (5661) τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει (5719) τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη (5681) ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.
WH – η γυνη οταν τικτη (5725) λυπην εχει (5719) οτι ηλθεν (5627) η ωρα αυτης οταν δε γεννηση (5661) το παιδιον ουκετι μνημονευει (5719) της θλιψεως δια την χαραν οτι εγεννηθη (5681) ανθρωπος εις τον κοσμον
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܟ݁ܳܪܝܳܐ ܠܳܗ ܕ݁ܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܗ ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܠܳܐ ܥ݈ܳܗܕ݁ܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile